Mileage Fees 

One Way Trip Estimates:

0 -10 Miles - FREE

10 - 20 Miles - $15

20 - 30 Miles - $25

30 - 40 Miles - $35

40 - 50 Miles $45

50+ Miles - Negotiable